فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان عمران و محیط زیست Shalaby سال انتشار (2018)

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان عمران و محیط زیست Shalaby سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

حل تمرین کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه نیرو ها و واکنش های داخلی سازه خرپا cantilever

کد متلب محاسبه نیرو ها و واکنش های داخلی سازه خرپا cantilever

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی مهندسی ژئوتکنیک داس - ویرایش سوم

کتاب مبانی مهندسی ژئوتکنیک داس - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب بررسی و پیش بینی قابلیت اطمینان سازه ای - ویرایش دهم (2018)

کتاب بررسی و پیش بینی قابلیت اطمینان سازه ای - ویرایش دهم (2018)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مدیرت ساخت و ساز Halpin و Senior - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب مدیرت ساخت و ساز Halpin و Senior - ویرایش چهارمر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک خاک و پی Budhu - ویرایش سوم

کتاب مکانیک خاک و پی Budhu - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی