فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

حل تمرین کتاب حرکت براونی Schilling و Partzsch

حل تمرین کتاب حرکت براونی Schilling و Partzsch

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی آلی Vollhardt و Schore - ویرایش ششم

حل تمرین کتاب شیمی آلی Vollhardt و Schore - ویرایش ششم

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول شیمیایی Zumdahl - ویرایش ششم

حل تمرین کتاب اصول شیمیایی Zumdahl - ویرایش ششم

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب سینتیک واکنش های کاتالیستی Vannice - ویرایش اول

حل تمرین کتاب سینتیک واکنش های کاتالیستی Vannice - ویرایش اول

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی آلی پیشرفته Carey و Sundberg - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب شیمی آلی پیشرفته Carey و Sundberg - ویرایش پنجم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی عمومی McQuarrie و Rock و Gallogly - ویرایش چهارم

کتاب شیمی عمومی McQuarrie و Rock و Gallogly - ویرایش چهارم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Barron's SAT Subject Test - Chemistry - ویرایش یازدهم

کتاب Barron's SAT Subject Test - Chemistry - ویرایش یازدهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی Schobert سال انتشار (2013)

کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی Schobert سال انتشار (2013)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی آلی Clayden - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب شیمی آلی Clayden - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی