فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 3

حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

فایل PDF حل تمرین کتاب شیمی معدنی Shriver - ویرایش ششم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

فایل PDF کتاب شیمی معدنی میسلر – ویرایش پنجم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ژابو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی آلی مک موری - ویرایش نهم (2016)

فایل PDF کتاب شیمی آلی مک موری ویرایش نهم (2016)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول شیمی تحلیلی Skoog - ویرایش نهم

فایل PDF حل تمرین کتاب اصول شیمی تحلیلی Skoog - ویرایش نهم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش دهم

حل تمرین کتاب اصول و کاربرد های مدرن شیمی عمومی Petrucci - ویرایش دهم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی سبز اصول و کاربرد های آمتا

کتاب شیمی سبز اصول و کاربرد های آمتا

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دیکشنری شیمی Hawley - ویرایش شانزدهم (2016)

کتاب دیکشنری شیمی Hawley - ویرایش شانزدهم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی