فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 3

کتاب مقدمه ای بر شیمی محاسباتی Jensen - ویرایش سوم (2017)

کتاب مقدمه ای بر شیمی محاسباتی Jensen - ویرایش سوم (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer - ویرایش چهارم (2013)

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer - ویرایش چهارم (2013)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer – ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک Mortimer – ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب پیشگیری از آلودگی دوپانت – ویرایش دوم (2017)

کتاب پیشگیری از آلودگی دوپانت – ویرایش دوم (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی تحلیلی Christian - ویرایش هفتم

کتاب شیمی تحلیلی Christian - ویرایش هفتم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش سوم به همراه جواب های Case Study

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش سوم به همراه جواب های Case Study

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش دوازدهم (2016)

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش دوازدهم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک Solomons - ویرایش یازدهم (2014)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی