فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

کتاب نظریه تحلیل ماتریسی سازه ها Przemieniecki

کتاب نظریه تحلیل ماتریسی سازه ها Przemieniecki

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

حل تمرین کتاب اصول و کاربردهای مکاترونیک Onwubolu

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آنالیز اجزا ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017

کتاب آنالیز اجزا ماشین با استفاده از SOLIDWORKS Simulation 2017

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر مکانیک هامیلتونی Castillo سال انتشار (2018)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک هامیلتونی Castillo سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

کتاب اجزا ماشین در طراحی مکانیکی Mott و Vavrek و Wang - ویرایش ششم (2018)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

کتاب مکانیک مهندسی - استاتیک Plesha و Gray و Costanzo - ویرایش اول

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier سال انتشار (2017)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات مهندسی Escudier سال انتشار (2017)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی