فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

حل تمرین کتاب اولین درس در احتمال Ross - ویرایش های ششم و هفتم

حل تمرین کتاب اولین درس در احتمال Ross - ویرایش های ششم و هفتم

قیمت : 4,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب احتمال و آمار برای علم و مهندسی Ahn - ویرایش اول

کتاب احتمال و آمار برای علم و مهندسی Ahn - ویرایش اول

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن Ryan

حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن Ryan

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب احتمال و آمار Degroot و Schervish - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب احتمال و آمار Degroot و Schervish - ویرایش چهارم

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر احتمال و آمار برای مهندسان و دانشمندان Ross - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر احتمال و آمار برای مهندسان و دانشمندان Ross - ویرایش پنجم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار Lock - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب آمار Lock - ویرایش دوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار و احتمال با کاربردها برای مهندسان و دانشمندان Gupta و Guttman

حل تمرین کتاب آمار و احتمال با کاربردها برای مهندسان و دانشمندان Gupta و Guttman

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار مقدماتی Mann - ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب آمار مقدماتی Mann - ویرایش هشتم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب احتمال و آمار Walpole - ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب احتمال و آمار Walpole - ویرایش هشتم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی