فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

کتاب مدیریت پروژه - فرآیندهای مدیریتی Larson و Gray - ویرایش هفتم (2018)

کتاب مدیریت پروژه - فرآیندهای مدیریتی Larson و Gray - ویرایش هفتم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مدیریت مهندسی سیستم Blanchard و Blyler - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب مدیریت مهندسی سیستم Blanchard و Blyler - ویرایش پنجم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مدیریت بازاریابی جهانی Kotabe و Helsen - ویرایش هفتم (2017) به همراه بانک تست کتاب

حل تمرین کتاب مدیریت بازاریابی جهانی Kotabe و Helsen - ویرایش هفتم (2017) به همراه بانک تست کتاب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت امروزی جونز - ویرایش دهم (2018)

کتاب مدیریت امروزی جونز - ویرایش دهم (2018)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب رفتار و مدیریت سازمانی ایوانسویچ - ویرایش یازدهم (2018)

کتاب رفتار و مدیریت سازمانی ایوانسویچ - ویرایش یازدهم (2018)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول مدیریت منابع انسانی DeCenzo - ویرایش یازدهم (2013)

فایل PDF کتاب اصول مدیریت منابع انسانی DeCenzo - ویرایش یازدهم (2013)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول مدیریت منابع انسانی Noe - ویرایش ششم (2016)

کتاب اصول مدیریت منابع انسانی Noe - ویرایش ششم (2016)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت در آمد راهی برای افزایش در آمد - ویرایش دوم (2015)

کتاب مدیریت در آمد راهی برای افزایش در آمد - ویرایش دوم (2015)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی