فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

کتاب مدیریت پروژه - فرآیندهای مدیریتی Larson و Gray - ویرایش هفتم (2018)

کتاب مدیریت پروژه - فرآیندهای مدیریتی Larson و Gray - ویرایش هفتم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب آمار برای مدیریت لوین - ویرایش دوم

فایل PDF حل تمرین کتاب آمار برای مدیریت لوین - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی کنترل کیفیت و توسعه آمیتاوا میترا - ویرایش سوم

فایل PDF مبانی کنترل کیفیت و توسعه آمیتاوا میترا - ویرایش سوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب روش تحقیق برای تجارت اوما سکاران

فایل PDF حل تمرین کتاب روش تحقیق برای تجارت اوما سکاران

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل