فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 2

حل تمرین کتاب آمار برای مدیریت لوین - ویرایش دوم

فایل PDF حل تمرین کتاب آمار برای مدیریت لوین - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت مالی بین المللی – ویرایش دوم

فایل PDF کتاب مدیریت مالی بین المللی – ویرایش دوم

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی کنترل کیفیت و توسعه آمیتاوا میترا - ویرایش سوم

فایل PDF مبانی کنترل کیفیت و توسعه آمیتاوا میترا - ویرایش سوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب روش تحقیق برای تجارت اوما سکاران

فایل PDF حل تمرین کتاب روش تحقیق برای تجارت اوما سکاران

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی