فایل های دسته بندی Fortran - صفحه 1

کد فرترن بهینه سازی به روش گلدن سکشن

کد فرترن بهینه سازی به روش گلدن سکشن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن انجام ضرب دو ماتریس

کد فرترن انجام ضرب دو ماتریس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تشخیص اول بودن یا نبودن یک عدد

کد فرترن تشخیص اول بودن یا نبودن یک عدد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه

کد فرترن محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تشکیل مربع جادویی n در n

کد فرترن تشکیل مربع جادویی n در n

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن محاسبه میانگین و انحراف معیار استاندارد اعداد ورودی

کد فرترن محاسبه میانگین و انحراف معیار استاندارد اعداد ورودی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تعیین سن نمونه ارگانیک با داشتن درصد کربن 14 نمونه

کد فرترن تعیین سن نمونه ارگانیک با داشتن درصد کربن 14 نمونه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تبدیل درجه فارنهایت به درجه کلوین

کد فرترن تبدیل درجه فارنهایت به درجه کلوین

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد فرترن تولید چندجمله‌ای‌های لژاندر

کد فرترن تولید چندجمله‌ای‌های لژاندر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی